Koopovereenkomst

1. De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst, te weten:
1.1 Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer hierna te noemen verkoper (fokker):
C.G. Plokhaar – van Vliet, adres  , tel. 010-2123329       
en
1.2 Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, hierna te noemen koper:

In aanmerking nemende
-dat de verkoper verklaart in eigendom te hebben de hierna omschreven Oudduitse Herder, hierna te noemen de hond;
-dat koper verklaart de hond te willen kopen van de verkoper
-dat koper verklaart voor de hond de koopprijs te willen betalen,
komen hierbij het volgende overeen:

2. Afstamming van de hond/omschrijving:
2.1 Naam vader:
Geboortedatum vader:         Kleur:
Chipnummer:                       Stamboom/afstammingsbewijs:
Uitslagen gezondheidsonderzoeken: HD:     ED:         DM:

Naam moeder:
Geboortedatum moeder:      Kleur:
Chipnummer:                      Stamboom/afstammingsbewijs:
Uitslagen gezondheidsonderzoeken: HD:     ED:         DM:

2.2 Omschrijving van de hond:
Naam: Black Pearl’s Flow……………..
Geboortedatum:                 Kleur:
Geslacht:
Chipnummer:                      Stamboom/afstammingsbewijs: DHCN
Bijzondere kenmerken:
Verkoper is aangesloten bij de DHCN ( Duitse Herder Club Nederland)

3.Koop
3.1 Verkoper verkoopt de hiervoor bij sub 2.2 omschreven hond aan koper voor de koopsom van  ….  euro ( € )  door koper, contant te voldoen bij de aflevering van de hond of per bank van te voren te voldoen.
3.2 De hond is minstens zeven (8) weken oud alvorens hij aan de koper wordt overgedragen. De datum van overdracht wordt vastgesteld op:..-..-20.. Indien de koper de hond niet op de hiervoor overeengekomen, dan wel een nader overeengekomen datum heeft opgehaald, is de koop van rechtswege ontbonden.
3.3 Verkoper zal bij aflevering van de hond alle dan aanwezige bijbehorende bescheiden (zoals inentingsbewijs) overdragen aan de koper.
3.4 Verkoper zal het afstammingsbewijs van de DHCN zodra mogelijk aan de koper ter hand stellen dan wel aan hem/haar toezenden.
3.5 Koper en verkoper constateren ( voor zover dit mogelijk is) dat de hond op het moment van overdracht geen uiterlijk waarneembare gebreken of afwijkingen heeft, zie punt 2.2. voor bijzondere kenmerken.
Verkoper verklaart in overeenstemming hiermee de hond in een voortreffelijke staat aan de koper af te leveren. De hond wordt afgegeven met gezondheidsverklaring, deugdelijk ontwormd en voorzien van de eerste enting. De koper dient echter binnen één week met de pup naar zijn/haar eigen dierenarts te gaan voor een eigen onafhankelijke gezondheidverklaring en vervolg entingen.

4. Ontbinding van de koop:
4.1 Indien binnen veertien (14) dagen na aflevering van de hond door middel van veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de hond aan een ziekte, gebrek of afwijking lijdt, die reeds aanwezig was bij het aangaan van de koopovereenkomst, waardoor de hond blijvend ongeschikt is voor het gebruik als in artikel 7, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, mits dit onverwijld, in elk geval binnen veertien (14) dagen na constatering aan verkoper wordt gemeld, door middel van aangetekend schrijven. Verkoper is dan verplicht de hond terug te nemen en de aankoopsom terug te betalen. De koper is echter eveneens gerechtigd om de hond te behouden en een beroep te doen op de schadevergoedingsregeling van artikel 4.3
4.2 Wanneer na aflevering van de pup verschil van mening zou ontstaan over de gezondheidstoestand van de hond, dan zal de dierenarts van verkoper bindend uitsluitsel moeten geven.
4.3 Indien de koper met een beroep op het bepaalde in artikel 4.1. aanspraak maakt op schadevergoeding dient de verkoper aan koper alle noodzakelijke kosten, met een maximum tot het aankoopbedrag van de hond te weten € …….., van veterinair onderzoek en behandeling (euthanasie daaronder begrepen) samenhangende met het gebrek, op vertoon van bewijsstukken te voldoen. De koper dient de aard en omvang van het geconstateerde gebrek, maar ook de noodzakelijkheid of wenselijkheid van het veterinair ingrijpen, aan te tonen aan de hand van een verklaring van een dierenarts die gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken.
4.4 De door de verkoper verschuldigde schadevergoeding zal echter nooit meer bedragen dan de door koper aan verkoper betaalde koopsom.

5. Herplaatsing/Overplaatsing/Terugplaatsing:
5.1 Koper verplicht zich de hierboven genoemde hond niet door te verkopen aan derden of op andere wijze derden over de hond te laten beschikken (voor een periode langer dan vier maanden) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper.
5.2 Mocht het door omstandigheden niet meer mogelijk zijn de hond te houden, dan dient de koper de verkoper hiervan op de hoogte te stellen, zodat de verkoper te allen tijde op de hoogte is/wordt gehouden waar de hond zich bevindt. Verkoper zal, indien gewenst, ondersteuning bieden bij een eventuele herplaatsing.
5.3 Wanneer de pup om andere dan gezondheidsredenen van de pup, (vast te stellen door dierenarts van verkoper), aan de fokker wordt aangeboden binnen een periode van vier (4) weken na het afleveren van de pup door verkoper aan koper, dan is verkoper gerechtigd de dan geldende pensionprijs van de aankoopsom van de pup af te trekken voor de periode dat de pup bij de verkoper verblijft met een minimum bedrag van honderd euro (€ 100,-). Ook eventuele entingen en ontwormingsmiddelen mogen van de verkoopprijs worden afgetrokken. Het bedrag dat bij nieuwe verkoop van de pup dan resteert, wordt aan de eerste koper terugbetaald. Wanneer de pup na genoemde periode van vier (4) weken aan verkoper wordt overgedragen, wordt er een afstandsverklaring opgemaakt en in principe geen restitutie meer verleend.

6. Verzorging/opvoeding van de hond:
6.1 De koper dient als een goed huisvader voor de hond te zorgen.
6.2 Indien de koper aantoonbaar tekortschiet in zijn/haar verplichting,  dan kan dit voor de verkoper een
grond zijn de koopovereenkomst te ontbinden. Indien de hond door  de verkoper teruggenomen wordt zal aan de koper een bedrag worden terugbetaald naar maatstaven van redelijkheid/billijkheid.
6.3 Verkoper is te allen tijde bereid de koper met eventuele problemen aangaande de hond te helpen en/of een oplossing voor het ontstane probleem te zoeken/vinden.

7. De verkoper verkoopt de hond in principe als “huishond”. Indien de koper de aangeschafte pup later wil gaan inzetten voor de fok, dan stelt de verkoper het op prijs als die daarvan in kennis wordt gesteld.
7.1De koper wordt dringend verzocht medische ingrepen voor het permanent onvruchtbaar maken van de hond (castratie / sterilisatie) te melden bij de verkoper.

8. Geschillen

8.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
8.2.Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
8.3  Indien koper in Europa is gevestigd, wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, beslecht door de competente rechter van het arrondissement waarin verkoper is gevestigd.

 Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op…………………………………………………………………….

Te: Capelle aan den IJssel

Verkoper: C.G. Plokhaar – van Vliet                                     Koper: